ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Ježiš Kristus – Pán a Spasiteľ môj i celého sveta

Pridaný pred 4 mesiacmi | 21. Marec 2020 | Prečítaný 34-krát

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Ján 3, 16)

Tento verš hovorí o najdôležitejšom posolstve Biblie. Tiež to najdôležitejšie o Ježišovi Kristovi: On z lásky k nám prijal trest, zomrel za naše hriechy, aby sme veriac v Neho, mali večný život.

KTO JE JEŽIŠ?

Je Boží Syn. Spasiteľ náš aj celého sveta.

PÁN, lebo Mu je daná všetka moc na nebi i na zemi (Matúš 28, 18).

Sám seba však nazýval SYN ČLOVEKA (Lukáš 19, 10). Boh Ho na svet poslal ako človeka, ktorý sa narodil  žene (Márii), ako každé iné dieťa. Narodil sa v Betleheme (Lukáš 2, 4 – 5 . 11. 15) – v dnešnom Izraeli. Vyrastal v Nazarete (Matúš 2, 23) – volali Ho Nazaretský. Tak, ako jeho pestún (Jozef), sa vyučil za tesára. To však bolo ešte pred tým, ako začal svoju službu. Tesne pred jej začiatkom sa nechal pokrstiť Jánom Krstiteľom v rieke Jordán (Matúš 4, 13 – 17) ako vtedy mnoho ďalších veriacich. Prečo? – Veď ako bezhriešny nepotreboval krst pokánia, no tým, že ho prijal ukázal, že sa s nami stotožňuje, nepovyšuje sa nad nás, hriešnikov.  Práve krstom bol uvedený do diela spásy, ktoré vykonal na zemi.

Ježiš je pravý človek, lebo žil na Zemi ako my ostatní. Bol ako my, no bez hriechu (Židom 4, 15). Pozná naše starosti, rozumie nám.

Je však aj pravý  BOH. – Má Božiu moc. Vie a môže nám pomôcť. Počas svojej služby tu, na Zemi, jasne dokazoval, že je pravý Boží Syn:

·Oživil mŕtvych – Jairovu dcéru, ktorá bola na smrteľnom lôžku (Marek 4, 22 – 24 . 35 – 43). Mládenca z Naim, ktorého vynášali na márach z mesta, aby ho pochovali (Lukáš 7, 11 – 17). Lazara z Betánie, keď už bol 4 dni mŕtvy (Ján 11. kap.)

·Uzdravoval – uzdravil slepého (Ján 9. kap.), hluchonemého (Marek 7, 31 – 37), chromého (Marek 2, 1 – 12), desiatich malomocných (Lukáš 17, 11 – 18) a. i.

·Konal zázraky – utíšil búrku na mori (Matúš 8, 23 – 27), premenil vodu na víno (Ján 2, 1 – 12), nasýtil 4000 a 5000 zástup (Marek 8, 1 – 9; Lukáš 9, 10 – 17) a vykonal mnoho iných neuveriteľných vecí (napr. Matúš 9, 28 – 34). Nie, aby oslávil seba, ale aby dosvedčil, že Ho poslal Boh a my, aby sme verili, že Ježiš je Bohom poslaný Záchranca (Kristus), sme mali život v jeho mene (Ján 5, 36; 20, 30 – 31).

Ľudia Ho však aj napriek tomu všetkému neprijali.  Očakávali od Neho, že sa stane izraelským kráľom a že oslobodí Izrael od rímskej nadvlády (Lukáš 24, 21; Skutky 1, 6). Dokonca jeden z jeho dvanástich učeníkov, Judáš Iškariotský, Ho zradil za 30 strieborných. A tak, na Veľký piatok, na vrchu Golgota za mestom Jeruzalem, bol Ježiš ukrižovaný.

Prečo? Lebo sme od  Neho očakávali niečo viac? Lebo sa nám nepáčilo, akým spôsobom nás chcel zachrániť od večnej smrti?

On zomrel z čistej lásky k nám ľuďom, aby sme s Ním mohli mať večný život. Pán Boh sa priznal ku všetkému, čo Ježiš učil a konal tým, že Ho na tretí deň vzkriesil  z mŕtvych. Ježiš o 40 dní nato vstúpil na nebesá.  Naučil nás, ako sa s Ním rozprávať (modliť sa k Nemu), keď už tu medzi nami nebude ako človek. Zoslal Ducha Svätého, ktorý nás uisťuje, že Ježiš je vždy s nami.

Predstavme si Boha ako strážcu železničného mosta nad riekou, ktorý sa spúšťa len na chvíľu – kým po ňom prechádza vlak – a Ježiša ako strážcovho malého syna. Raz sa blížil na most vlak a bolo na čase most spustiť. Tu strážca zbadal, že jeho syn sa hrá v strojovni medzi ozubenými kolesami, ktoré ho mohli pri spustení mosta rozmliaždiť. Keby však most nespustil, zomreli by všetci ľudia vo vlaku. Miloval svojho syna, no nechcel, aby ľudia vo vlaku zahynuli. A tak spustil most aj napriek tomu, že jeho syna obrovské ozubené kolesá rozdrvili. Nikto si nevie predstaviť, aký žiaľ prežil. – Tak to je: náš Boh nás zachránil pred večnou smrťou. – „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“

Ježiš je naším Pánom – chce vládnuť nášmu životu. V Biblii sa píše, že Ježiš príde na túto zem ešte druhýkrát (vtedy nastane koniec sveta). No nepoznáme deň ani hodinu, keď sa to má stať, vie to iba Otec nebeský (Marek 13, 32). Znamená to, že máme byť stále pripravení na stretnutie s Pánom Bohom. Nemôžeme si povedať, že na vieru mám dosť času. 

Palestína (dnešný Izrael) – krajina, kde sa Ježiš narodil, mala tri časti: Galileu, Samáriu, a Judeu. Nebola slobodnou krajinou – bola pod nadvládou Rímskej ríše.

Obyvatelia Palestíny boli Židia. Zamestnaní boli prevažne ako roľníci, pastieri, rybári, statkári, obchodníci, remeselníci.

Ich posvätná zbierka kníh bola Stará zmluva – obsahovala 248 príkazov a 365 zákazov. V Palestíne boli tri náboženské strany: farizeji, sadukaji a zelóti.

V mestách sa nachádzali synagógy a v hlavnom meste Jeruzaleme  chrám. Rozdiel medzi nimi je ten, že v chráme sa prinášali aj obete, kým v synagogách nie. Chrám bol centrom náboženského života Židov počas veľkých sviatkov. Synagógy boli menšie bohoslužobné miestnosti (boli zároveň aj školami) a bolo ich mnoho v celej krajine.

Veríme, že v ľudskom tele Ježiša Nazaretského k nám prišiel – vyhľadal si cestu k nám sám Pán Boh.

Veríme, že Ježiš vzal na seba nespravodlivú a hanebnú smrť na kríži dobrovoľne – z lásky k nám. Odniesol si trest, ktorým sme za naše hriechy mali byť potrestaní my. Veríme, že pre Jeho obeť nám Pán Boh už hriechy nepočíta.

Veríme, že vzkriesením Ježiša sa Pán Boh priznal k Ježišovmu životu ako k pravému životu, akým má človek žiť. Vzkriesením Ježiša Boh povedal: Kto žije ako Ježiš, pri tom ani smrť nebude mať konečné slovo. Vďaka, že smiem(e) vyznávať:

Mojím jediným potešením v živote i v smrti je, že nie som sám svoj, ale patrím svojmu vernému Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.