ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

JEŽIŠ JE PÁN (Adam zlyhal, nový Adam /Ježiš/ obstál)

Pridaný pred 4 mesiacmi | 23. Marec 2020 | Prečítaný 24-krát

1. Ježiš je PÁN nad DIABLOM (diablovým pokúšaním)

„Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Ježiš mu povedal: Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu.“ (Matúš 4, 1 – 11)

Pokušenie vlastnej dôležitosti (pokušenia tela)

Ži len sám pre seba, Zaoberaj sa samým sebou,  napĺňaním svojich túžob, nie tým, čo od teba čaká  Boh.  Diabol sa nám usiluje vštepiť do sŕdc: „Ty si dôležitý – to, čo ty potrebuješ, je nadradené nad všetko.“

Jedlo je dôležitou ľudskou potrebou. Podobne aj vzťahy, voľný čas, oddych, odievanie. No zmysel nášho života je vyšší ako postarať sa o uspokojenie seba samého v spomenutých oblastiach – či už v jedle, voľnom čase, zábave, odievaní, kariére... Nie iba tým je človek živý. Dobrý  život okúsime, keď podriadime svoje túžby a záujmy Bohu – Jeho zámerom s nami, ako ich zjavuje Biblia. Preto ju čítajme a prichádzajme tam, kde sa vysvetľuje, aby sme čo najlepšie spoznali Boží zámer s naším životom.

Nie sme tu preto, aby sme sa zahrali na dôležitých, ale aby sme si uvedomovali dôležitosť Božieho zámeru s nami.

Pokušenie popularity   (uľahči si)

Pod popularitou nemienime prirodzenú túžbu po uznaní a láske, ale závislosť na signáloch nášho okolia: Uznávame ťa, máme ťa radi. V pokušení popularity sa ocitáme, keď nedokážeme žiť bez tohto stáleho  uznania a obdivu okolia. – Keď sa svoju hodnotu snažíme odvodiť z toho, ako nás druhí ľudia hodnotia. Pri každej kritike sa buď „položíme“ – utečieme od nášho poslania, alebo sa budeme snažiť zamaskovať všetko, čo by mohlo zapríčiniť naše nižšie ocenenie zo strany druhých. Teda maskovať každú slabosť, kilá navyše, únavu, nedostatok krásy, neúspech, úzkosť, neistotu, chorobu, starnutie... Lebo bez obdivujúceho okolia nedokážeme žiť.

Od Ježiša sa učme hľadať našu hodnotu nie v tom, čo o nás povedia ľudia, ale v tom, čo na náš život povie Pán Boh. Nie sme tu preto, aby sme vytvárali imidž, aby sme neustále skúmali: Ako sa vynímam v očiach iných, ale preto, aby sme napĺňali Boží plán s nami.

Pokušenie moci (staň sa mocným – buď Pánom skrze diabla, dosiahni úspech nečistým spôsobom)

Zvláštna to moc: „Všetko ti dám“ , ale len „ak padneš a budeš sa mi klaňať“ (Matúš 4, 9). Budeš mocný, no iba keď uznáš, že ja (diabol) som najmocnejší. Čiže imidž namiesto podstaty. Nejde o skutočnosť, ale o zdanie skutočnosti . Podľa diablovho návrhu dôležité nie je mať znalosti, ale vyzerať ako znalec. Nie je dôležité konať dobro, ale vytvárať  o tom hodnoverný dojem. Dôležité nie je byť kresťanom vo svojej podstate, ale vytvárať kresťanský dojem, mať kresťanský imidž.

Pokušenie vlastnej dôležitosti, pokušenie popularity a pokušenie moci je v súčasnosti nemenej aktuálne ako za Ježišových čias. Na Ježišovom živote však vidíme, že sa s nimi  dá úspešne bojovať a v moci Božieho slova aj zvíťaziť.

Mať pred Bohom iba imidž je nanič.

2. Ježiš je PÁN nad HRIECHOM

Odpúšťa hriech  

 „A hľa, priniesli k Nemu ochrnutého, ktorý ležal na nosidlách. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Matúš 9, 2)                                       

Oslobodzuje z hriechu

„Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby Ho videl, lebo mal ísť tadiaľ. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou. Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť! Ale Zacheus vstal a povedal Pánovi: Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým.  Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. (Lukáš 19, 1 – 10)    

Vystríha pred hriechom

„Ježiš odišiel na Olivový vrch. Zavčasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Nemu; posadil sa a vyučoval ich.  Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali Mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty? Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.“ (Ján 8, 1 – 11)

3. Ježiš je PÁN nad SMRŤOU

Oživil dcéru Jairovu  – dieťa váženého predstaveného synagógy  (Lukáš 8, 41 – 56)  ... krátko po tom, ako dievočka zomrela.
Oživil mládenca z Naim – syna chudobnej vdovy  (Lukáš 7, 11 – 17)  ... počas pohrebu – keď sprievod smeroval na mesto, kde mali mladíka pochovať.
Oživil Lazara  – svojho priateľa z Betánie   (Ján 11, 1 – 44)  ... po jeho smrti, keď Lazar bol bol už 4 dni pochovaný.
Sám Ježiš bol na tretí deň vzkriesený (1. Korintským 15, 3 – 4)
Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života.“   (Rímskym 6, 4)
„Pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“
(Ján 14, 19)

Použitím myšlienok autorov: Henri J. M. Nouwen, Magnus Malm