ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Rozlúčka s bratom Ing. Milanom Jakšom

Pridaný pred 1 mesiacom | 02. Marec 2021 | Prečítaný 98-krát
V utorok, 2. marca 2021, sa konala v bratislavskom krematóriu posledná rozlúčka s bratom Ing. Milanom Jakšom. Za normálnych okolností by sa jej určite zúčastnilo mnoho členov nielen nášho zboru. Žiaľ, kvôli súčasným protipandemickým opatreniam, sa konala iba v úzkom kruhu. Aspoň na tomto mieste preto uverejňujeme kázeň brata farára Martina Šefranka, ktorá odznela počas pohrebu brata Milanka:
Matúš 13, 45 – 46: „Podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.“
Drahí pozostalí, bratia a sestry v Kristovi!
Pre pozostalú rodinu a najmä pre Vás, synovca Milana Jakša, je jeho skon veľkou stratou, ktorá spôsobuje nesmiernu bolesť v srdci. Veď keď 12 ročnému Milanovi zomrela mama, jej úlohu aspoň čiastočne prebrala Milanova staršia sestra Mária. A Vám – jej synovi, zároveň Milankovmu synovcovi Jánovi – sa on stal tkp. starším bratom, veľmi blízkym človekom, odchod ktorého bolí. Prijmite našu úprimnú sústrasť. Modlíme sa o Božiu útechu pre Vás.
Zosnutím Milana Jakša stráca mnohé aj Ev. cirkevný zbor Bratislava Legionárska. Veď vyše 50 rokov sa aktívne podieľal na práci nášho spoločenstva. V minulosti učil v detskej besiedke, hrával v mandolínovom súbore, bol činný v mládeži i presbyterstve. Aj aktuálne bol vedúcim Biblických hodín, kde desaťročia pripravoval témy. Viedol modlitebné stíšenia pred začiatkom nedeľných Služieb Božích. Bol neodmysliteľnou súčasťou zborového spevokolu. V kraji – jemu duchovne veľmi blízkych sestier Royových – pod Javorinou na Lubinských kopaniciach kúpil dom – s cieľom, aby sa v ňom konali pobyty pri biblických témach. Mnohým tieto duchovné sústredenia priniesli nasmerovanie ku Kristovi či prehĺbenie viery v Neho. Sme vďační za misijnú zanietenosť Milana Jakša, za mnohú ním obetavo, dôkladnú, verne konanú službu pre cirkev na Božiu slávu. Pána Boha za ňu oslavujeme (G 1, 24).
Kde k takejto neúnavnej službe bral brat Milan motiváciu? Odpovedá na to Božie slovo v Ježišovom Podobenstve o perle. Biblisti ho vysvetľujú dvojako.
Jedni tak, že kupec je obrazom nás, ľudí. Perla symbolizuje Božie kráľovstvo, večný život. Tak ako kupec neprepásol šancu získať drahocennú perlu, ani my nemáme premárniť čas života, ktorý je darovanou príležitosťou dať sa Bohu nájsť, odovzdať sa Mu, slúžiť Kristovi. V biblických dobách boli perly veľmi vzácne. Kto nájde Krista, nachádza Boha (por. 1J 5, 11n; J 17, 3). No hľadanie perly – Božieho kráľovstva sa nekončí jednorazovou skúsenosťou obrátenia sa. Človek veriaci v Pána Ježiša neustáva skúmať Božie slovo, aby rástol v poznaní Krista a zrel vo viere v Neho. To sme vnímali aj pri bratovi Milankovi.
Podľa iného vysvetlenia Podobenstva o perle je bohatým kupcom Boh. Perly, resp. to vzácne v Božích očiach – sme my, ľudia. Nie preto, že by sme sa o to zaslúžili, skôr naopak. Boh nás však napriek tomu miluje. Hľadá stratených. Ako obzvlášť vzácnu perlu našiel človeka, ktorého osobitne miluje.
Kto ním je? Božiu lásku môžeme vztiahnuť každý na seba! Teba i mňa Boh hľadá. Sme pre Neho vzácni. Dal všetko, aby nás vykúpil. V Božom slove (1Pt 1, 18n) čítame: „Zo svojho márneho počínania ... boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista.“ Boh draho zaplatil, aby sme poznali, že Mu smieme patriť, že sme pre Neho vzácni.
Podobenstvo o perle Pán Ježiš nevysvetlil. Nevieme, či mienil človeka, ktorý hľadá a nachádza Božie kráľovstvo. Alebo či to myslel tak, že Boh nás hľadal a skrze Ježiša draho vykúpil.Alebo mal na mysli obe vysvetlenia? – Nevieme. Isté je, že obe sú v súlade so zvesťou evanjelia. Obe vystihujú i život Milana Jakša.
Obomi vysvetleniami i počínaním br. Milanka nás Boh povzbudzuje, aby sme sa Mu dali nájsť a Kristus, viera v Neho sa nám stala vzácnym pokladom i motívom služby Pánovi. Amen.
 
Životopis brata Ing. Milana Jakša.
Narodil sa 3. januára 1939 vo Važci ako najmladšie z 3 detí Jána Jakša a Žofie, rodenej Šefčíkovej. Jeho súrodenci, sestra Mária i brat Ján, ho už predišli do večnosti.
Základnú školu vychodil v rodisku. Študoval na 11 ročnej škole v Liptovskom Hrádku, kde i zmaturoval. Úspešne absolvoval Chemickotechnologickú fakultu SVŠT v Bratislave a po základnej vojenskej službe nastúpil ako mladý chemický inžinier do Figara Trnava. V roku 1966 prešiel pracovať do Figara Bratislava, kde pôsobil v rôznych riadiacich funkciách až odchodu do dôchodku v roku 1999. Počas tohto obdobia sa stal uznávaným odborníkom v odvetví výroby čokolády. Za svoju svedomitú a odbornú prácu dostal mnohé ocenenia.
V mladosti sa venoval ľudovej hudbe. Istý čas bol členom ľudového tanečného súboru.
No stretali ho i údery života. Ako 12 ročnému mu zomrela mama. V dospelom veku ochorel na rakovinu. Pán Boh ho posilňoval a dal milosť vyliečiť sa z nej.
V bratislavskom ev. cirkevnom zbore – v spoločenstve na Legionárskej – vykonal vzácne dielo svojou vyše 50 rokov neúnavne, dôkladne a s láskou konanou službou v rozličných oblastiach duchovnej i hospodárskej práce. Dotkol sa životov mnohých naprieč rôznymi generáciami. Získal si rešpekt a úctu – a to aj tých, ktorí nie vždy súhlasili s jeho pohľadom. Dialo sa tak preto, lebo z Milankovho počínania sa dalo odčítať, že stredobodom jeho žitia nebola prezentácia seba, ale Spasiteľ Ježiš Kristus – život na Božiu slávu.
Jeho Pán a Záchranca si ho v povolal do večnosti v Deň Pánov – v nedeľu 21. februára 2021, keď brat Milan Jakš zosnul v nemocnici v Bratislave vo veku 82 rokov 1 mesiac a 18 dní.