ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Cirkevný zbor podporuje revitalizáciu verejných priestranstiev a navrhuje mestu zmysluplnú zámenu pozemkov

Pridaný pred 1 rokom | 20. Marec 2019 | Prečítaný 240-krát

Náš cirkevný zbor podporuje revitalizáciu verejných priestranstiev v našom hlavnom meste. Najzreteľnejším príkladom je naša dlhoročná snaha o zámenu niektorých pozemkov cirkevného zboru na Račianskej ulici pri Račianskom mýte za pozemky pred dvoma evanjelickými kostolmi v Bratislave a to na Legionárskej ulici a v Dúbravke. Nejde pritom o bezvýznamnú plochu, hlavnému mestu ponúkame plochu o výmere viac ako jeden hektár s vyústením na Račianskom mýte. Naopak ako náhradu požadujeme plochu hlavného mesta, ktorá sa nachádza pred naším kostolom na Legionárskej ulici, ktorá je dnes viac parkoviskom a viac zdevastovanou plochou ako dôstojným nástupným priestorom pred kostolom, známou funkcionalistickou, chránenou pamiatkou architektúry.  Zdevastovaný verejný priestor pred kostolom je zároveň nevkusnou bariérou, ktorá znemožňuje dôstojné a plynulé priečne prepojenie Bernolákovej ulice a Legionárskej ulice medzi internátom J. Hronca (Bernolák) a novým komplexom Stein 2, či už pre chodcov alebo cyklistov.  

Malý skok do histórie
V roku 1933 bol postavený na Legionárskej ulici Nový evanjelický kostol, podľa projektu M. M. Harminca. Ten navrhol kostol tak, že hlavný vstup smeroval ku kostolu Blumentál, ku ktorému mala smerovať aj alej stromov, či pekná verejná plocha a zeleň. Tento plán sa však nepodarilo od začiatku naplniť, lebo svoje si vyžiadalo rozširovanie areálu bývalého pivovaru Stein a tiež neskoršie vybudovanie dvoch betónových ihrísk, ktoré ležali medzi pivovarom a internátom Bernolák.

Návrat do súčasnosti
 Výstavbou administratívneho a bytového komplexu STEIN2 v rokoch 2013 až 2019 dostáva architektúra a verejný priestor v okolí komplexu nový rozmer. Oceňujeme počin architekta tohto komplexu Ing. arch. I. Kubíka, ktorý si uvedomil urbanistickú potrebu prepojenia predpolia kostola na Legionárskej ulici a parku na Kmeťovom námestí. Stavebná preluka resp. medzera, ktorá tým vznikla medzi internátom J. Hronca a bytovou časťou komplexu Stein2 je veľmi vkusná, tak pre rezidentov v okolitých bytoch či internátoch ako aj pre ľudí, ktorý cez tento priestor len prechádzajú. Revitalizovaný park na Kmeťovom námestí ponúka vhodný verejný a komunitný priestor, ktorý pozýva verejnosť a peších chodcov aj ku komplexu Stein2, až na tú skôr spomenutú bariéru, ktorou je neupravená a zdevastovaná priečna plocha, t. č. vo vlastníctve a správe hlavného mesta SR Bratislava.

Cirkevný zbor požiadal listom hlavné mesto SR o zámenu tejto plochy, za iný pozemok, ktorý cirkevný zbor plnohodnotne nevyužíva na Račianskej ulici, už v lete roku 2013. V rámci korešpondencie sme si vymenili s mestom za ostatných viac ako päť rokov hromadu písomnej dokumentácie. Už keď boli náznaky, že technické podklady k príprave materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva sú pripravené, dozvedeli sme sa, že materiál neuzrel ani operatívnu poradu bývalého primátora (I. Nesrovnal). Na našu urgenciu, aby vo veci nášho návrhu nastal pokrok, sme dostali vyhýbavé odpovede, že poslanci nie sú naklonení tomu, aby sa uskutočňovali zámeny pozemkov. Na začiatku leta 2018 sme preto doručili na magistrát petíciu, ktorú podpísalo viac takmer 250 členov a návštevníkov nášho cirkevného zboru. Odpoveď na našu petíciu zahŕňala zmienku o rozpracovanej parkovacej politike v hlavnom meste. Zrejmé je to, že v mestskom zastupiteľstve či na magistráte hlavného mesta sa nášmu návrhu nevenovala potrebná pozornosť. Nádej preto vkladáme do nových poslancov tak v mestskom zastupiteľstve, ako aj v zastupiteľstvách mestských častí Staré Mesto, Dúbravka a Nové Mesto, ale aj do nového vedenia hlavného mesta, ktoré podporu a obnovu verejných priestranstiev deklarovalo ako dôležitú prioritu svojho programu a mandátu.
Náš cirkevný zbor trpezlivo znášal 5 ročný stavebný proces, hluk, vibrácie, prašnosť, dopravné obmedzenia, vysokú dopravnú záťaž v území spôsobenú stavebnými mechanizmami. Boli sme susedmi „cez stenu“ jedného z najväčších stavebných projektov v meste. Teraz, keď sa výstavba komplexu STEIN2 blíži do úplného záveru, plne sa ukazuje oprávnenosť a logika návrhu na zámenu niektorých pozemkov, o ktorú požiadal náš cirkevný zbor hlavné mesto. Vyzvali sme preto v týchto dňoch zástupcov hlavného mesta k nasledovným trom krokom: spoločnej obhliadke parciel a plôch o ktorých hovoríme a ktoré navrhujeme zahrnúť do zámeny pozemkov, spoločnému stretnutiu za okrúhlym stolom a k tomu, aby hlavné mesto stanovilo odborný tím na rokovanie a proces, ako bude možné náš návrh na zámenu pozemkov transparentne pripraviť a prerokovať v orgánoch hlavného mesta SR Bratislava.
Očakávame, že novozvolení zástupcovia hlavného mesta, či dotknutých mestských častí sa dôkladne oboznámia s naším návrhom na zámenu niektorých pozemkov a podporia tento návrh, pretože prinesie úžitok trom mestským častiam a hlavnému mestu. Vysporiadajú sa rozsiahle verejné plochy, ktoré budú rozumne zveľadené a revitalizované.  

Navrhované riešenie:

  • nijako finančne nezaťaží hlavné mesto
  • umožní revitalizovať verejné priestranstva o výmere skoro dva hektáre v troch mestských častiach (Staré Mesto, Nové Mesto a Dúbravka)
  • umožní hlavnému mestu lepšie riešiť do budúcna dopravné vyústenie Račianskej ulice na Račianske mýto (najmä s ohľadom na Šancovú ulicu)
  • umožní začleniť bezpečné cyklistické a pešie trasy pre cyklistov a chodcov na tieto verejné plochy
  • umožní optimalizovať parkovanie áut a rezidentov na verejných priestranstvách
  • umožní obnoviť a rozšíriť vegetačný kryt na daných verejných  priestranstvách      

Nakoľko nám záleží na meste, na kvalite verejných priestranstiev v meste, vyzývame zástupcov mesta a mestských častí na dialóg, inak zostane bariéra medzi novým kostolom na Legionárskej ulici a Kmeťovým námestím znakom toho, že o koncepčnom prístupe k revitalizácii verejných priestranstiev budeme hovoriť len v budúcom čase, na úkor súčasných obyvateľov a potrieb mesta.      

Martin Kováč, Ing., zástupca zborového dozorcu
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska
riaditel@ecavba.sk, 0905 269 078