„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Vytlačiť

Ekumenická púť jednoty

Od bratov a sestier z Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy prišlo pozvanie uskutočniť Prvú ekumenickú púť – Púť jednoty s moderovanou prehliadkou chrámov a spoločnými modlitbami. Podujatie sa konalo v sobotu 2. apríla 2022 so začiatkom o 9.30 h v gréckokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža na Ul. 29. augusta v Bratislave. Tam miestny kňaz Stanislav Diheneščík účastníkom priblížil históriu kostola a farnosti. Opísal a vysvetlil funkciu ikonostasu – architektonického aj ideového predelu medzi loďou a svätyňou chrámu. Najmä v časoch, keď prístup k vzdelaniu nemali všetci, pomáhali obrazy ikonostasu, aby sa s biblickými príbehmi a dejinami spásy oboznámili aj tí, ktorí nevedeli čítať. Dozvedeli sme sa o ikonopiseckej škole, o tom, prečo sa používa na ikonách toľko zlatej farby, prečo v určitých momentoch liturgie kňaz nie je otočený k ľuďom tvárou, o tom, ako je to u gréckokatolíckych duchovných so vstupom do manželstva. Tiež o tom, že v mestskej časti Bratislava Lamač prepožičala rímskokatolícka cirkev svoju kaplnku sv. Rozálie na bohoslužby pre ukrajinsky hovoriacich gréckokatolíckych veriacich, ktorí majú aj svojho kňaza. Stretnutie v gr. kat. kostole uzavreli modlitby za ukončenie vojnových konfliktov na Ukrajine aj v iných častiach sveta.
Druhým miestom, kam cca o 11. 20 h doputovali účastníci ekumenického podujatia, bol Nový evanjelický kostol na Legionárskej ul. v Bratislave. V ňom si prítomní vypočuli informácie o ev. kostoloch v centre Bratislavy, osobitne o Novom ev. kostole, živote a podujatiach Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska. Ev. farár Martin Šefranko odpovedal na otázky týkajúce sa napr. spolupráce ordinovaných a neordinovaných v ev. cirkvi, organizačnej štruktúry ECAV, častosti a spôsobu prisluhovania Večere Pánovej. Poslúžil zamyslením na text z Evanjelia podľa Marka 9, 38 – 40. Spolu s rím. kat. kňazom Ľudovítom Pokojným, farárom-dekanom v Záhorskej Bystrici, predsedom Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, viedli modlitby za jednotu kresťanov.

Nasledovali rozhovory v zborovom dome pri malom pohostení, ktoré pripravili ochotné sestry a bratia z ev. zboru Bratislava Legionárska a prispeli doň aj ekumenickí hostia. Podujatie podporilo myšlienku ekumenického spoločenstva, rozširovania priateľstva od duchovných smerom k ľudu. Vzájomného spoznávania sa osobné stretnutia pomáhajú otvárať oči pre skutočnosť, že napriek jestvujúcim konfesijným rozdielom putujeme v stopách spoločného Pána. V Ňom – Spasiteľovi Ježišovi Kristovi aj rozdielnosť môže obohacovať.

Modlitba: Pane Ježiši, tak dlho sme boli spolu na ceste a nepoznali sme v bratovi Teba. Ako emauzskí učeníci sme mali srdcia obťažené sklamaním, namrzenosťou, obavami. Sťa by uzavreté hrobovým kameňom. Ty k nám však prichádzaš: nezávisle na našej viere či malovernosti. Pomáhaš nám rozpoznať, že si s nami aj v našom svete plnom bolesti. Daruj nám širokosť Tvojho srdca ku všetkým, ktorí Ťa zvestujú i ku všetkým ľuďom vôbec. Amen.
Martin Šefranko, zborový farár v Cirkevnom zbore ECAV Bratislava Legionárska

Modlitby za jednotu kresťanov
Trojjediný Bože, si Bohom zjednotenia a porozumenia.
Vieš, ako ťažko prekonávame v sebe stáročiami budované múry.
Prosíme: Pane, zmiluj sa.

Pane Ježiši, Ty si cesta, pravda i život.
Daj, aby sme nežili v domnienke, že my vlastníme pravdu,
ale boli sme tými, čo túžia, aby Pravda – ktorou si Ty – vlastnila nás.
Modlíme sa: Kriste, zmiluj sa.

Nedaj, aby sme sa v cirkvi delili na ľuďoch či zvykoch.
Zjednoť nás pod Tvojím krížom, kde ako hriešnici v pokore
voláme: Pane, zmiluj sa.

Nedarí sa nám osloviť tento svet. Aj medzi nami je mnoho duchovnej vlažnosti. Prosíme daj, aby Ty – ktorý si Slovo – si sa dostal k slovu aj pri nás.
Modlíme sa: Kriste, obnov nás.

Prosíme o duchovné prebudenie v našich rodinách, aby boli miestom, kde je Tvojmu menu – Ježiši – vzdávaná úcta: starými aj novými spôsobmi.
Prosíme: Pane, obnov a zjednoť nás.

Cirkev prechádza formovaním, hľadaním dobrých spôsobov práce. Pomáhaj nám nachádzať účinné formy spolupráce, aby platilo: Rôzne generácie, no jeden Pán a Spasiteľ.
Voláme: Pane, zjednoť nás.

Nedovoľ, aby Tvoje zámery boli v cirkvi ničené nezhodami, nevraživosťou a sebeckými záujmami. Veď nás Svätým Duchom, aby sme mohli fungovať ako Tvoje telo.
Voláme: Pane, obnov nás.

Osloboď nás od predstáv, akí by mali byť iní, aj od toho, aby sme v nich hľadali seba, namiesto Teba. Daj, aby vedení Tvojím Duchom, sme pokladali všetkých za vyšších od seba.
Prosíme: Kriste, zmiluj sa.

Zmocni nás svojím Duchom, aby naša láska bola hojnejšia, naše jednanie s ľuďmi nezištnejšie, aby čím viacerí mohli uveriť v Teba – Ježiši.
Prosíme: Pane, zmiluj sa a zjednoť nás.

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.
Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.

Použitím: Martin Šefranko: Keď chýbajú slová (kniha modlitieb), vydal Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2009

Viac na preskúmanie