„A teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci,
ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.“

Efezským 2, 19

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Vytlačiť

Ekumenická púť jednoty

Od bratov a sestier z Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy prišlo pozvanie uskutočniť Prvú ekumenickú púť – Púť jednoty s moderovanou prehliadkou chrámov a spoločnými modlitbami. Podujatie sa konalo v sobotu 2. apríla 2022 so začiatkom o 9.30 h v gréckokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža na Ul. 29. augusta v Bratislave. Tam miestny kňaz Stanislav Diheneščík účastníkom priblížil históriu kostola a farnosti. Opísal a vysvetlil funkciu ikonostasu – architektonického aj ideového predelu medzi loďou a svätyňou chrámu. Najmä v časoch, keď prístup k vzdelaniu nemali všetci, pomáhali obrazy ikonostasu, aby sa s biblickými príbehmi a dejinami spásy oboznámili aj tí, ktorí nevedeli čítať. Dozvedeli sme sa o ikonopiseckej škole, o tom, prečo sa používa na ikonách toľko zlatej farby, prečo v určitých momentoch liturgie kňaz nie je otočený k ľuďom tvárou, o tom, ako je to u gréckokatolíckych duchovných so vstupom do manželstva. Tiež o tom, že v mestskej časti Bratislava Lamač prepožičala rímskokatolícka cirkev svoju kaplnku sv. Rozálie na bohoslužby pre ukrajinsky hovoriacich gréckokatolíckych veriacich, ktorí majú aj svojho kňaza. Stretnutie v gr. kat. kostole uzavreli modlitby za ukončenie vojnových konfliktov na Ukrajine aj v iných častiach sveta.
Druhým miestom, kam cca o 11. 20 h doputovali účastníci ekumenického podujatia, bol Nový evanjelický kostol na Legionárskej ul. v Bratislave. V ňom si prítomní vypočuli informácie o ev. kostoloch v centre Bratislavy, osobitne o Novom ev. kostole, živote a podujatiach Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska. Ev. farár Martin Šefranko odpovedal na otázky týkajúce sa napr. spolupráce ordinovaných a neordinovaných v ev. cirkvi, organizačnej štruktúry ECAV, častosti a spôsobu prisluhovania Večere Pánovej. Poslúžil zamyslením na text z Evanjelia podľa Marka 9, 38 – 40. Spolu s rím. kat. kňazom Ľudovítom Pokojným, farárom-dekanom v Záhorskej Bystrici, predsedom Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, viedli modlitby za jednotu kresťanov.

Nasledovali rozhovory v zborovom dome pri malom pohostení, ktoré pripravili ochotné sestry a bratia z ev. zboru Bratislava Legionárska a prispeli doň aj ekumenickí hostia. Podujatie podporilo myšlienku ekumenického spoločenstva, rozširovania priateľstva od duchovných smerom k ľudu. Vzájomného spoznávania sa osobné stretnutia pomáhajú otvárať oči pre skutočnosť, že napriek jestvujúcim konfesijným rozdielom putujeme v stopách spoločného Pána. V Ňom – Spasiteľovi Ježišovi Kristovi aj rozdielnosť môže obohacovať.

Modlitba: Pane Ježiši, tak dlho sme boli spolu na ceste a nepoznali sme v bratovi Teba. Ako emauzskí učeníci sme mali srdcia obťažené sklamaním, namrzenosťou, obavami. Sťa by uzavreté hrobovým kameňom. Ty k nám však prichádzaš: nezávisle na našej viere či malovernosti. Pomáhaš nám rozpoznať, že si s nami aj v našom svete plnom bolesti. Daruj nám širokosť Tvojho srdca ku všetkým, ktorí Ťa zvestujú i ku všetkým ľuďom vôbec. Amen.
Martin Šefranko, zborový farár v Cirkevnom zbore ECAV Bratislava Legionárska

Modlitby za jednotu kresťanov
Trojjediný Bože, si Bohom zjednotenia a porozumenia.
Vieš, ako ťažko prekonávame v sebe stáročiami budované múry.
Prosíme: Pane, zmiluj sa.

Pane Ježiši, Ty si cesta, pravda i život.
Daj, aby sme nežili v domnienke, že my vlastníme pravdu,
ale boli sme tými, čo túžia, aby Pravda – ktorou si Ty – vlastnila nás.
Modlíme sa: Kriste, zmiluj sa.

Nedaj, aby sme sa v cirkvi delili na ľuďoch či zvykoch.
Zjednoť nás pod Tvojím krížom, kde ako hriešnici v pokore
voláme: Pane, zmiluj sa.

Nedarí sa nám osloviť tento svet. Aj medzi nami je mnoho duchovnej vlažnosti. Prosíme daj, aby Ty – ktorý si Slovo – si sa dostal k slovu aj pri nás.
Modlíme sa: Kriste, obnov nás.

Prosíme o duchovné prebudenie v našich rodinách, aby boli miestom, kde je Tvojmu menu – Ježiši – vzdávaná úcta: starými aj novými spôsobmi.
Prosíme: Pane, obnov a zjednoť nás.

Cirkev prechádza formovaním, hľadaním dobrých spôsobov práce. Pomáhaj nám nachádzať účinné formy spolupráce, aby platilo: Rôzne generácie, no jeden Pán a Spasiteľ.
Voláme: Pane, zjednoť nás.

Nedovoľ, aby Tvoje zámery boli v cirkvi ničené nezhodami, nevraživosťou a sebeckými záujmami. Veď nás Svätým Duchom, aby sme mohli fungovať ako Tvoje telo.
Voláme: Pane, obnov nás.

Osloboď nás od predstáv, akí by mali byť iní, aj od toho, aby sme v nich hľadali seba, namiesto Teba. Daj, aby vedení Tvojím Duchom, sme pokladali všetkých za vyšších od seba.
Prosíme: Kriste, zmiluj sa.

Zmocni nás svojím Duchom, aby naša láska bola hojnejšia, naše jednanie s ľuďmi nezištnejšie, aby čím viacerí mohli uveriť v Teba – Ježiši.
Prosíme: Pane, zmiluj sa a zjednoť nás.

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.
Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.

Použitím: Martin Šefranko: Keď chýbajú slová (kniha modlitieb), vydal Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2009

Viac na preskúmanie