„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Pohreb

K dispozícii je na stiahnutie tlačivo Žiadosť o evanjelický pohreb a Úpravy k evanjelickému pohrebu.

Čo potrebujete pri vybavovaní evanjelického pohrebu?

Stretnúť sa s farárom.

Priniesť so sebou:

  • vyplnené tlačivo – žiadosť o ev. cirkevný pohreb,
  • list o prehliadke mŕtveho (vystavený lekárom).

 

Istý muž, cítiac blízkosť svojho skonu, hovorí svojmu priateľovi: “Bojím sa, čo mi povie Ten, ktorý je Pánom života i smrti, keď sa pred Ním objavím.” Priateľ mu vraví: “Neviem, čom povie tebe, ale viem, čo povie mne.” – “Čo?” – “Jediné slovo: Hriešnik – a bude mať pravdu. Verím, že v tejto chvíli položí na moje rameno svoju ruku Ježiš Kristus a povie: Nebeský Otče – i za tohto hriešnika som zomrel. – To mi dáva odvahu ísť v ústrety tomu, čo čaká bez výnimky každého z nás” (podľa: Jaro Křivohlavý: Mít pro co žít, vyd. Návrat domů, Praha 1994).

Pri pohrebe ide o dôstojnú rozlúčku s človekom, nemenej však aj o to, aby sme my – živí premýšľali, ako to bude, keď sa sami ocitneme na “druhej strane”. V istom zmysle si smrť môžeme nacvičiť. Po prvé tým, keď si uvedomíme, že v smrti nebude platiť, čo máme – čo vlastníme, ale bude platiť iba to, čo sme pred Bohom. Toto vedomie si môžeme precvičovať už za života. A po druhé, ak je hodina smrti stretnutím s Bohom, nácvikom smrti je úprimné hľadanie Pána Boha už tu, v živote. Hľadajme Boha, kým sa dáva nájsť. On hovorí: “Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť.” “Ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – v znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej” (Jeremiáš 29, 13 a 11).

Pán Boh dáva život, ktorý sa nekazí, nehynie, nekončí. – Dáva ho tomu, kto má osobný vzťah viery a lásky k Ježišovi Kristovi. Preto – ako hovorí 1. otázka Heidelberského katechizmu: “Mojím jediným potešením v živote i v smrti je, že nie som sám svoj, ale patrím svojmu vernému Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.” Keď veríme Pánovmu sľubu: “Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrel” (Ján 11, 25), má smrť pre kresťana vľúdnu tvár. Pretože Kristova útecha veriacim nie je preludom, ale skutočnosťou. Pre Božie dieťa znamená smrť vstup do nebeského kráľovstva.

 

Súbory na stiahnute:

Žiadosť o evanjelický pohreb

Úpravy k evanjelickému pohrebu