„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Vierouka

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska je po stránke organizačnej súčasťou Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Patrí do Bratislavského seniorátu v Západnom dištrikte ECAV.

https://www.ecav.sk/distrikty-senioraty-a-zbory

 

Aj po stránke  vieroučnej je Cirkevný zbor ECAV Bratislava Legionárska 

súčasťou Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku.

ECAV patrí k historickým kresťanským cirkvám v našej krajine.

https://www.evanjelici.sk/srdce-na-zaciatku/historia-vzniku-reformacnych-cirkvi/;

https://www.ecav.sk/ecav/historia

 

Slovo evanjelická je súčasťou názvu našej cirkvi preto, lebo prameňom a základom našej viery je evanjelium.

 

Evanjelium hovorí o tom, čo nám Boh dáva: Boh miluje svet, ktorý je zlý a zatratený. Slovami Biblie: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Ján 3, 16)

Evanjelium je zvesť o tom, ako hriešni ľudia dostávajú večný život – spásu skrze Ježiša Krista.

Evanjelium je teda zjavením Božej zachraňujúcej lásky.

 

Slovo evanjelium má grécky pôvod (euangelion), znamená: dobrá správa, radostná zvesť, posolstvo o víťazstve z bezvýchodiskovej situácie. V nej sme boli my, hriešni ľudia. Pán Ježiš však z lásky zomrel za nás – vzal na seba trest nám určený – a bol vzkriesený.

Augsburské vyznanie je súčasťou názvu našej cirkvi preto, lebo odkazuje na  28. článkov vierovyznania prečítaného na ríšskom sneme v Augsburgu v roku 1530 pred cisárom Karolom V. https://www.ecav.sk/ecav/augsburske-vyznanie

Augsburské vyznanie vzniklo na základe prác viacerých teológov. Do finálnej podoby ho zostavil Filip Melanchton, najbližší spolupracovník Dr. Martina Luthera.

Augsburské vyznanie obsahuje stanovisko stúpencov Lutherovej reformácie (hnutia usilujúceho sa v 16. storočí o obnovu cirkvi)  k mnohým dôležitým otázkam a obraňuje ho Písmom svätým.

Členovia ECAV  niekedy bývajú označovaní ako  „luteráni“. Keďže základom našej viery nie je Luther (jeho učenie), ale evanjelium obsiahnuté v Písme svätom, primeranejšie je pomenovanie evanjelici.

Luther nechcel založiť novú cirkev, ale navrátiť cirkev, v ktorej žil, od poblúdení (napr. od predaja odpustkov) ku Kristovi –  viere v Božiu milosť, ku kresťanskému zmýšľaniu a životu.

https://www.ecav.sk/ecav/95-tez-teologa-dr-martina-luthera

 

Názov našej Evanjelickej cirkvi neupozorňuje na človeka, ale na evanjelium.

Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.“ (Rímskym 1, 16 – 17)

Apoštolské vierovyznanie (Viera všeobecná kresťanská)

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Desať Božích prikázaní

Ja som Hospodin, tvoj Boh:
1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!
5. Nezabiješ!
6. Nescudzoložíš!
7. Nepokradneš!
8. Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
9. Nepožiadaš dom svojho blížneho!
10. Nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho!

Modlitba Pánova

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.