„A teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci,
ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.“

Efezským 2, 19

Sobáš

K dispozícii je na stiahnutie tlačivo k evanjelickému sobášu.

Čo potrebujete pri vybavovaní evanjelického sobáša?

 • Priniesť so sebou: vyplnené tlačivo – žiadosť o ev. cirkevný sobáš
 • Absolvovať prípravu pred sobášom. O jej náležitostiach Vás bude informovať farár.

 

V našom cirkevnom zbore sobášime v 
Novom na Legionárskej ulici. V mimoriadnych prípadoch aj v iných ev. kostoloch – po súhlase tamojšieho farského úradu.
Naše manželstvá, rodiny, domácnosti sú pôdou, kde má rásť nový – Boží život. Nie je možný bez Pánovho požehnania. Preto je správne, keď do manželstva vstupujú snúbenci nielen so sľubom vzájomnej lásky, ale aj s Božím požehnaním. Veď pekné manželstvá začínajú patriť dnes pomaly už medzi “ohrozené druhy”. Nezabúdajme, že Pán Boh, náš autor, nám aj v otázkach vzťahov a manželstva chce vždy len a len dobre. Má preto zmysel konať podľa toho, čo je normálne pred Bohom, a nie podľa toho, čo je bežné v tomto svete. Zdravá spoločnosť i zdravá cirkev bude len tam, kde sú zdravé rodiny, zdravé vzťahy – utvárané podľa Božích noriem. Každé oslabovanie rodiny, je aj oslabovaním spoločnosti, cirkvi, cirkevného zboru. Všetkým, ktorí si pred Bohom hodlajú dať či už dali sľub vernosti a lásky želáme, aby tvorili pekné spoločenstvo, v ktorom by ich vzájomná láska rástla a aby nachádzali spoločenstvo aj v širšej rodine nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska.

Čo je užitočné vedieť o evanjelickom sobáši?

a) O evanjelický sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu (cca 3 – 4 mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša) – ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade, pričom so sobášiacim farárom musí byť vopred dohodnutý aj termín sobáša. Sobášiaci farár dbá, aby bol zachovaný postup podľa občianskeho zákona.
b) Evanjelickému sobášu predchádza povinná pastorálna príprava. Sobášiaci v jej rámci oboznámi snúbencov s poriadkom sobášneho obradu a vysvetlí im zmysel jeho jednotlivých častí, tiež poslanie manželstva, rodičovstva – výchovy detí.
c) Evanjelická cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať (po predchádzajúcej príprave) ešte pred sobášom.
d) Sobáš sa koná vždy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši spolu s novomanželmi podpíšu zápisnicu. Svedkovia musia byť evanjelici a. v., konfirmovaní. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan.
e) Ak je jeden zo snúbencov bez vyznania, alebo odmietne konfirmáciu, pretože nemôže vyznať vieru, použije sa pre neho text sľubu uvedený v Agende pre nekresťanského partnera. Podobný postup sa zachová, ak je jeden zo snúbencov príslušníkom iného než kresťanského náboženstva.
f) V mimoriadnych prípadoch (choroba, iná nepredvídaná udalosť) sa môže cirkevný sobáš konať aj mimo chrámu (cirkevno zborová sieň…).
g) Sobáše sa neodporúčajú v advente a v pôste, v predvečer výročných slávností, kajúcich dní a pod.
h) Sobáš rozvedených je možný po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.
i) Ak je snúbenec/snúbenica iného ako evanjelického a . v. vierovyznania, potvrdia podpisom v sobášnej zápisnici dohodu výchove svojich detí:
     1) buď sa dohodnú že ich Pán Boh obdarí deťmi, budú tieto pokrstené a vychovávané vo vierovyznaní evanjelickej a. v. cirkvi; alebo
     2) deti budú nasledovať vierovyznanie svojich rodičov. – V takomto príprave treba poukázať na všetky úskalia tohto kroku.
j) Ak by sa sobáš konal z akýchkoľvek dôvodov mimo územia zboru (zborov), do ktorého (ktorých) snúbenci prislúchajú, potrebný je predchádzajúci súhlas zborového farára jedného z nich. Zápis do matriky sobášených sa uvedie v tom zbore, z ktorého farár dal súhlas k sobášu.
k) Ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej príprave požehnanie manželstva evanjelicko-kresťanským spôsobom.
l) O vykonaní sobáša dáva cirkevný zbor osvedčenie s podpisom sobášiaceho farára. O každom sobáši (i požehnaní manželstva) sa napíše osobitná zápisnica, podpísaná manželmi, svedkami a sobášiacim farárom, ktorá zostane na farskom úrade.
m) Evanjelická a. v. cirkev pripúšťa len sobáš osôb rôzneho pohlavia. Vylučuje požehnanie spolužitia ľudí rovnakého pohlavia (homosexualita), ako aj spolužitia druha a družky.
n) Na požiadanie členov cirkevného zboru sa môžu v chráme Božom konať primerané posvätné výkony aj pri manželských jubileách (napríklad strieborná svadba – 25. výročie sobáša, zlatá svadba – 50. výročie sobáša a pod.)

Poriadok evanjelického sobáša

 1. Úvodná hudba alebo spev piesne
 2. Sobášny príhovor na základe biblického textu
 3. Sobášne otázky
      Milí snúbenci! V žiadosti o uzavretie manželstva ste uviedli, že vám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by prekážala uzavrieť vaše manželstvo. Poznáte navzájom svoj zdravotný stav a dohodli ste sa na spoločnom priezvisku …………… Keďže všetky náležitosti pre uzavretie manželstva sú splnené, pýtam sa vás, milý brat. ……., chcete s tu prítomnou …………… dobrovoľne uzavrieť manželstvo? … (áno). Pýtam sa vás, milá sestra ……….., chcete s tu prítomným ……….. dobrovoľne uzavrieť manželstvo? …. (áno).
  Sľubujete žiť vo svojom manželstve tak, ako to od kresťanských manželov vyžaduje sám Pán Boh vo svojom slove, sľubujete? Odpoveď: Sľubujeme.
  Chcete tento svoj sľub pred Pánom Bohom a v prítomnosti týchto kresťanských svedkov potvrdiť predpísaným slávnostným sľubom, chcete? Odpoveď: Chceme.
 4. (Prísaha) slávnostný sľub:
  Prítomných prosím, aby povstali, a vy pokľaknite, podajte si pravé ruky a hovorte za mnou.
  Najprv ty (vy), milý brat, takto:
  Ja, XY, slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru sľubujem (prisahám) pred trojjediným Pánom Bohom: Otcom, Synom i Duchom Svätým, a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba, N, ktorú som si dobrovoľne vyvolil za manželku, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosť ti zachovávať a tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti.
  A teraz ty (vy), milá sestra, hovor (-te) za mnou takto:
  Ja, N, slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru sľubujem (prisahám) pred trojjediným Pánom Bohom: Otcom, Synom i Duchom Svätým, a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba, XY, ktorého som si dobrovoľne vyvolila za manžela, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosť ti zachovávať a tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti.
  A teraz obaja spolu hovorte za mnou takto:
  Tak nám pomáhaj trojjediný Boh: Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen.
 5. Vyhlásenie a požehnanie manželstva:
  Vaše manželstvo, ktoré ste práve uzavreli, ja, služobník Boží a Kristov, mocou svojho úradu požehnávam a za riadne kresťanské manželstvo vyhlasujem. Robím to v mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého († urobí kríž) s prosbou (podíde a položí ruku na ich spojené ruky): “Požehnaj vám Hospodin zo Siona!” a s napomenutím Pánovho slova: “Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!” Amen.
            (Môže nasledovať odovzdanie obrúčok so slovami: Nech vám tieto obrúčky stále pripomínajú, že patríte v manželstve jeden druhému. Ako ony nemajú konca, tak nech sa nikdy neskončí vaša láska.)
 6. Modlitba manželov
 7. Modlitba prítomných za manželov
 8. Otčenáš, Sláva, Apoštolské alebo Áronovské požehnanie
 9. Spev piesne alebo organ

 

Súbory na stiahnute:

Tlačivo k evanjelickému sobášu