„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Konfirmácia

K dispozícii je na stiahnutie tlačivo prihlášky na konfirmačnú prípravu.

Čo potrebujete ak chcete byť konfirmovaný/á v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku?

  • Priniesť so sebou: vyplnenú prihlášku na konfirmačnú prípravu
  • Absolvovať konfirmačnú prípravu.

Na konfirmačnú prípravu sa môžu prihlásiť mladí ľudia,  ktorí dovŕšili 12 rokov, ale aj dospelí – bez obmedzenia veku.

Pokiaľ je prihlasujúci/a sa na konfirmačnú prípravu členom/kou iného ev. a. v. cirkevného zboru ako toho, v ktorom sa hlási na konfirmačnú prípravu, má k prihláške na konfirmačnú prípravu doložiť písomný súhlas duchovného/ej cirkevného zboru, ktorého je členom/kou.

 

Čo je to konfirmácia?
1) Potvrdenie sľubov, ktoré za mňa dali
2) a osobné priznanie sa k viere, ktorú za mňa moji rodičia a krstní rodičia vyznávali pri mojom krste.

Čo robíme pri konfirmácii?
Pri konfirmácii:
1) osobne vyznávame vieru v trojjediného Pána Boha
2) sľubujeme vernosť Bohu i spoločenstvu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Čo znamená žiť verne Pánu Bohu?
1) Chcem sa v živote riadiť Božím slovom a
2) nechcem Pána Boha zarmucovať (myšlienkami, slovami ani skutkami), ale chcem Ho milovať a poslúchať Ho.

Čo znamená zostať verným Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV)?
Žiť aktívne svoju vieru – tým, že sa budem starať o jej rast: modlitbami, čítaním Biblie a ev. tlače a duchovnej literatúry, svojou pravidelnou účasťou na službách Božích, cirkevných aktivitách, brigádach, finančných zbierkach, službou blížnym, pekným – usporiadaným životom v rodine, čestnosťou v povolaní i osobnom živote. K vernosti Ev. cirkvi patrí aj: uzavretie manželstva v ev. kostole; vychovávanie svojich detí v duchu evanjelia – aby v našej cirkvi mohli spoznať Pána Boha; usilovanie sa o to, aby Ev. cirkev bola cirkvou živou.

K čomu ma konfirmácia oprávňuje? 
Konfirmáciou sa stávam dospelým členom Evanjelickej cirkvi a. v.. Môžem sa pravidelne zúčastňovať na Večeri Pánovej, byť krstným rodičom, alebo po dovŕšení 18. roku života svedkom pri sobáši. Volebné právo v ECAV je od 18. roku života; kandidovať a byť volení do funkcií môžu byť tí, ktorí dovŕšili 21. rok života.

Aký má byť život kresťana po konfirmácii?
Konfirmáciou preberám zodpovednosť za svoju vieru. Aby nevychladla, potrebuje spoločenstvo. K nemu som pozvaný na stretnutiach dorastu, mládeže, na službách Božích v kostole. Mám sa snažiť žiť tak, aby celý môj život bol pre iných pozvaním ich ku Kristovi.

Súbory na stiahnute:

Prihláška na konfirmačnú prípravu