„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Projekty

Projekt č. 1

Názov: Podpora služby v zbore

Vedúci projektu: Peter Synak peter.synak.ba(zavinac)gmail.com, 0905 532 208

Opis projektu: Podpora priebežných – prevádzkových nákladov zboru v oblasti miezd pracovníkov zboru a pokrytia pravidelných výdavkov.

Odhadované náklady na mzdy a energie: 5900Eur mesačne.

Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS: 1601000001

Peniaze z tohto projektu sú priebežne čerpané.

Na skenovanie QR kódu slúži mobilná aplikácia vašej banky. Z kódu načíta IBAN, špecifický a variabilný symbol.

 

Projekt č. 10

Názov: Rekonštrukcia elektroinštalácie

Vedúci projektu: Peter Synak peter.synak.ba(zavinac)gmail.com, 0905 532 208

Opis projektu: Kompletná výmena elektrických rozvodov v kostole z dôvodu nevyhovujúceho stavu. Doplnenie audio-vizuálnej kabeláže.

Prínos pre zbor: Súčasný stav elektrických rozvodov je už nevyhovujúci. Nakoľko sa podarilo získať súhlas od pamiatkového úradu na výmenu osvetlenia, je potrebné upraviť rozvody elektriky. To všetko zo sebou nesie aj nemalé zásahy do omietky a podlahy. Z tohto dôvodu sa celá rekonštrukcia bude konať ako celok, tak aby po jej dokončení na dlhé obdobie nebolo nutné nič prerábať. Súčasťou pokládky nových rozvodov bude aj uloženie dátových káblov a ostatnej kabeláže potrebnej pre audiovizuálnu produkciu v kostole. Cieľom je aby sa minimalizovalo množstvo káblov položených na zemi na nutné minimum. Taktiež sa spraví príprava pre osadenie trvalého ozvučenia pre kapelu. Pod týmto sa myslí osadenie koncových reproduktorov, mixážneho pultu a podpornej infraštruktúry.

Odhadované náklady sú ?Eur. (Na rozpočte sa pracuje)

Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS: 2102211210

Na skenovanie QR kódu slúži mobilná aplikácia vašej banky. Z kódu načíta IBAN, špecifický a variabilný symbol.


Projekt č. 11

Názov: Pevné ozvučenie pre hudobníkov v kostole

Vedúci projektu: Ondrej Pindroch

Opis projektu: Cieľom projektu je zabezpečiť pevné ozvučenie pre kapely a ostatné podujatia v kostole. Táto inštalácia by zahrňovala integrovaný digitálny mixpult, zosilňovač, reproduktory zavesené na hrane chóru a ďalšie zariadenia určené na integrovanie bezdrôtových mikrofónov v nových skrinkách pre audiovizuálne vybavenie.

Prínos pre zbor: Našou snahou je zjednodušiť a skvalitniť ozvučenie a celkovo multimediálne vybavenie kostola. Nakoľko sa množstvo pravidelných podujatí v kostole vyžadujúce ozvučenie hudobného telesa, alebo scénky v posledných rokoch znásobil. Pravidelné prenášanie veľkej časti aparatúry sa stalo celkom náročným, nakoľko to vyžaduje dosť času. Tak isto to limituje možnosť využitia aparatúry mimo zboru. (zvuková aparatúra nie je majetkom zboru) Prebiehajúca rekonštrukcia elektrických rozvodov vytvorila priestor predpripraviť v kostole zabudované rozvody pre audiovizuálnu techniku. To otvorilo možnosť zakomponovať niektoré časti aparatúry do novoinštalovaných rozvodov a pripravených priestorov. Cieľom je zredukovať množstvo prenášaného vybavenia pred jednotlivými podujatiami. Ako aj zabezpečiť kvalitnejší zvuk aj počas bežných Služieb Božích.

Odhadované náklady sú 4 690 Eur.

Celková vyzbieraná suma je dosiaľ 3 879 Eur, takže na dofinancovanie projektu potrebujeme ešte 811 Eur.

Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS: 2206221211

Na skenovanie QR kódu slúži mobilná aplikácia vašej banky. Z kódu načíta IBAN, špecifický a variabilný symbol.

 Projekt č. 12

Názov: Fond zborovej diakonie

Vedúci projektu: Martin Dziak, dziak.martin(zavináč)gmail.com

Opis projektu: Podpora jednotlivcov alebo skupín v núdzi a podpora služby zborovej diakonie. Cieľovou skupinou sú teda rôznou formou znevýhodnení ľudia, či už telesne, zdravotne postihnutí, alebo ľudia v sociálnej núdzi, ako aj členovia CZ, slúžiaci na poli diakonie.

Financie z tohto projektu sú priebežne čerpané vo forme jednorázových alebo pravidelných príspevkov na základe žiadosti a po schválení poverenou komisiou, resp. presbyterstvom CZ.

Na stiahnutie: Vzor žiadosti na podporu

Príspevky môžu byť poskytnuté na tieto účely:

  1. príspevok k financovaniu pobytu v sociálnom zariadení pre členov zboru
  2. príspevok na pomôcky pre zdravotne postihnutých, a na postupné vytvorenie „banky pomôcok“
  3. pomoc členom zboru v prípade sociálnej núdze
  4. príspevok na úhradu nevyhnutného lieku, liečby, vyšetrenia a podobne, ktoré nie je hradené z verejného zdravotného poistenia ani príspevkom ÚPSVAR
  5. príspevok na náklady spojené s výkonom pravidelnej diakonickej služby – napr. náklady na telefón pri kontakte osamelých ľudí, či ľudí, s potrebou pacientského koučingu, pohonné hmoty na pravidelnú dopravu ľudí s obmedzením pohybu na SB a pod.
  6. diakonická aktivita, smerujúca do cieľovej skupiny mimo cirkevného zboru, či evanjelickej cirkvi, schválená presbyterstvom CZ

Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS: 2212990012

Na skenovanie QR kódu slúži mobilná aplikácia vašej banky. Z kódu načíta IBAN, špecifický a variabilný symbol.