„Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.
Lukáš 9, 62

Cirkevný rok

 • Podstránky

 • Informácie

  Momentálne platné pandemické opatrenia pre konanie Služieb Božích sledujte vždy v aktuálnom zborovom bulletine. Pre bližšie informácie volajte:

  02 5557 1195, alebo 0948 489 920.

  Ak sa nemôžete zúčastniť na Službách Božích osobne, pozývame vás sledovať online Služby Božie.

  Viac informácií nájdete tu.

 • Posledné aktuality

 • Archív

 • Cirkevný rok tvoria všetky nedele a sviatky.

  Delí sa na 2 polovice:  slávnostnúbezslávnostnú.

  Slávnostná polovica nám hovorí, čo Pán Boh pre nás urobil,

  bezslávnostná – ako my máme odpovedať na Božiu lásku.

  V slávnostnej polovici cirkevného roku sú  3 slávnostné kruhy:

  (1) Vianočný kruh:

  • Advent (4 nedele)
  • Vianoce
  • Zjavenie Krista Pána mudrcom

  (2) Veľkonočný kruh:

  • Pôst (6 nedieľ)
  • Veľký piatok
  • Veľká noc

  (3) Svätodušný kruh:

  • Vstúpenie Krista Pána
  • Svätodušné sviatky
  • sviatok Svätej Trojice

   

  Najväčšie evanjelické sviatky sú veľkonočné – majú 2 vrcholy:

  Veľký Piatok (Ježišovo ukrižovanie) a  Veľkú noc  (Ježišovo  vzkriesenie).

  Na pamiatku toho, že Ježiš žije, slávime každú nedeľu (v deň Pánovho vzkriesenia) služby Božie. 

   

  Niektoré pamätné dni a sviatky v bezslávnostnej polovici cirkevného roku:

  • Poďakovanie za úrody zeme
  • Pamiatka posvätenia chrámu
  • Pamiatka reformácie
  • Pamiatka zosnulých

   

  Bezslávnostná polovica cirkevného roku má 22 – 27  nedieľ (podľa toho,  či je Veľká noc neskôr alebo skôr).

   

  Liturgické farby (rúcha na oltári) sú:  – fialová,  –  červená,  –  biela,  –  zelená,   –  čierna

   

  Biela symbolizuje Božiu slávu. Je farbou svetla a odkazuje na Krista – svetlo sveta, na víťazstvo života nad smrťou, svetla nad temnotou. Používa sa pri sviatkoch Pána Ježiša, ktoré nepripomínajú Jeho umučenie (Vianoce, Zjavenie Krista Pána, Veľká noc, Vstúpenie); tiež pri radostných príležitostiach (ordinácia, inštalácia, konfirmácia). Značí aj čistotu a dokonalosť.

  Červená pripomína krv (mučeníkov, ktorí položili svoj život pre šírenie evanjelia) a oheň (Ducha Svätého, ktorého Pán zoslal na apoštolov v podobe ohnivých jazykov). Symbolizuje i lásku k Pánu Bohu a Jeho cirkvi. Používa sa na svätodušné sviatky – sviatky cirkvi, v nedeľu Svätej Trojice a na pamätné dni apoštolov, mučeníkov a vyznávačov viery (Petra a Pavla, Cyrila a Metoda, Majstra Jána Husa, Pamiatku posvätenia kostola, Pamiatku reformácie).

  Čierna je výrazom vážnosti a dôstojnosti, tiež zármutku a smrti. Používa sa počas Tichého týždňa, t. j. na Zelený štvrtok a Veľký piatok, ďalej v  Nedeľu pokánia (10. po Sv. Trojici – pripomienku zničenia Jeruzalema); tiež na Pamiatku zosnulých a pri pohreboch.

  Fialová – jej najsýtejšie odtiene sú temer čierne a tak fialová vyjadruje túžbu po svetle a novom živote. Pripomína farbu popola, čím odkazuje na potrebu vážneho zamýšľania sa nad tým, ako žijeme, na dôležitosť pokánia. Fialová farba sa používa v prípravných obdobiach – advente a pôste, v ktorých sa v evanjelickej cirkvi nemajú konať sobáše.

  Zelená je farbou života, dozrievania a nádeje. Pripomína pučiace listy na jar a mladé obilie. Má znázorňovať rast vo viere, rozšírenie sejby evanjelia po celom svete. Používa sa po Zjavení Krista Pána do začiatku pôstu a počas nedieľ po sviatku Svätej Trojice.

   

  Občiansky rok sa točí okolo slnka. Jeho obdobia sa v našich pomeroch striedajú so slnovratom či rovnodennosťou.

  Cirkevný rok sa točí okolo Ježiša Krista. On je Slnkom spásy alebo Slnkom spravodlivosti.

  Cirkevný rok  zvestuje, že  nežijeme z vlastných síl, ale z toho, čo pre nás vykonal Pán Ježiš  – vďaka udalostiam spätými s Ježišom.

  Dovoľme, aby sa nás  tieto udalosti – Ježišov život, Božia láska – priateľstvo k nám, dotýkali – oslovili nás.