„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Cirkevný rok

Cirkevný rok tvoria všetky nedele a sviatky.

Delí sa na 2 polovice:  slávnostnúbezslávnostnú.

Slávnostná polovica nám hovorí, čo Pán Boh pre nás urobil,

bezslávnostná – ako my máme odpovedať na Božiu lásku.

V slávnostnej polovici cirkevného roku sú  3 slávnostné kruhy:

(1) Vianočný kruh:

 • Advent (4 nedele)
 • Vianoce
 • Zjavenie Krista Pána mudrcom

(2) Veľkonočný kruh:

 • Pôst (6 nedieľ)
 • Veľký piatok
 • Veľká noc

(3) Svätodušný kruh:

 • Vstúpenie Krista Pána
 • Svätodušné sviatky
 • sviatok Svätej Trojice

 

Najväčšie evanjelické sviatky sú veľkonočné – majú 2 vrcholy:

Veľký Piatok (Ježišovo ukrižovanie) a  Veľkú noc  (Ježišovo  vzkriesenie).

Na pamiatku toho, že Ježiš žije, slávime každú nedeľu (v deň Pánovho vzkriesenia) služby Božie. 

 

Niektoré pamätné dni a sviatky v bezslávnostnej polovici cirkevného roku:

 • Poďakovanie za úrody zeme
 • Pamiatka posvätenia chrámu
 • Pamiatka reformácie
 • Pamiatka zosnulých

 

Bezslávnostná polovica cirkevného roku má 22 – 27  nedieľ (podľa toho,  či je Veľká noc neskôr alebo skôr).

 

Liturgické farby (rúcha na oltári) sú:  – fialová,  –  červená,  –  biela,  –  zelená,   –  čierna

 

Biela symbolizuje Božiu slávu. Je farbou svetla a odkazuje na Krista – svetlo sveta, na víťazstvo života nad smrťou, svetla nad temnotou. Používa sa pri sviatkoch Pána Ježiša, ktoré nepripomínajú Jeho umučenie (Vianoce, Zjavenie Krista Pána, Veľká noc, Vstúpenie); tiež pri radostných príležitostiach (ordinácia, inštalácia, konfirmácia). Značí aj čistotu a dokonalosť.

Červená pripomína krv (mučeníkov, ktorí položili svoj život pre šírenie evanjelia) a oheň (Ducha Svätého, ktorého Pán zoslal na apoštolov v podobe ohnivých jazykov). Symbolizuje i lásku k Pánu Bohu a Jeho cirkvi. Používa sa na svätodušné sviatky – sviatky cirkvi, v nedeľu Svätej Trojice a na pamätné dni apoštolov, mučeníkov a vyznávačov viery (Petra a Pavla, Cyrila a Metoda, Majstra Jána Husa, Pamiatku posvätenia kostola, Pamiatku reformácie).

Čierna je výrazom vážnosti a dôstojnosti, tiež zármutku a smrti. Používa sa počas Tichého týždňa, t. j. na Zelený štvrtok a Veľký piatok, ďalej v  Nedeľu pokánia (10. po Sv. Trojici – pripomienku zničenia Jeruzalema); tiež na Pamiatku zosnulých a pri pohreboch.

Fialová – jej najsýtejšie odtiene sú temer čierne a tak fialová vyjadruje túžbu po svetle a novom živote. Pripomína farbu popola, čím odkazuje na potrebu vážneho zamýšľania sa nad tým, ako žijeme, na dôležitosť pokánia. Fialová farba sa používa v prípravných obdobiach – advente a pôste, v ktorých sa v evanjelickej cirkvi nemajú konať sobáše.

Zelená je farbou života, dozrievania a nádeje. Pripomína pučiace listy na jar a mladé obilie. Má znázorňovať rast vo viere, rozšírenie sejby evanjelia po celom svete. Používa sa po Zjavení Krista Pána do začiatku pôstu a počas nedieľ po sviatku Svätej Trojice.

 

Občiansky rok sa točí okolo slnka. Jeho obdobia sa v našich pomeroch striedajú so slnovratom či rovnodennosťou.

Cirkevný rok sa točí okolo Ježiša Krista. On je Slnkom spásy alebo Slnkom spravodlivosti.

Cirkevný rok  zvestuje, že  nežijeme z vlastných síl, ale z toho, čo pre nás vykonal Pán Ježiš  – vďaka udalostiam spätými s Ježišom.

Dovoľme, aby sa nás  tieto udalosti – Ježišov život, Božia láska – priateľstvo k nám, dotýkali – oslovili nás.