„Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.
Lukáš 9, 62

História

 • Podstránky

 • Informácie

  Momentálne platné pandemické opatrenia pre konanie Služieb Božích sledujte vždy v aktuálnom zborovom bulletine. Pre bližšie informácie volajte:

  02 5557 1195, alebo 0948 489 920.

  Ak sa nemôžete zúčastniť na Službách Božích osobne, pozývame vás sledovať online Služby Božie.

  Viac informácií nájdete tu.

 • Posledné aktuality

 • Archív

 • Cirkevný zbor je tvorený veriacimi, ktorí v určitom mieste chodia do jedného kostola.

  História nášho zboru siaha do roku 1606, keď bol zriadený samostatný evanjelický zbor v Bratislave. Koncom roku 2012 bol veľký bratislavský cirkevný zbor organizačne zrušený a zároveň zriadené jeho tri menšie nástupnícke zbory. Tieto od polovice februára 2013 pôsobia samostatne. Jedným z nich je aj náš Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska. 

  Je súčasťou Evanjelickej cirkvi  a. v. na Slovensku. https://www.ecav.sk/

  Patrí do jej Západného dištriktu https://www.zdecav.sk/

  a v ňom do Bratislavského seniorátu.

   

  Slovo evanjelická má naša cirkev v názve, lebo základom našej viery je evanjelium. Tento pojem gréckeho pôvodu znamená: dobrá správa, posolstvo o víťazstve z bezvýchodiskovej situácie. V nej sme boli my, hriešni ľudia. Pán Ježiš však z lásky vzal na seba trest určený nám. Boh sa priznal k Jeho obeti a Ježiša vzkriesil. Evanjelium hovorí, že Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“

   

  Augsburskými sa voláme podľa vyznania viery https://www.ecav.sk/ecav/augsburske-vyznanie

  prečítaného v meste Augsburg v r. 1530 pred cisárom Karolom V-tym. Vyznanie zostavil Filip Melanchton, najbližší Lutherov spolupracovník. Obsahuje stanovisko stúpencov Lutherovej reformácie  k mnohým dôležitým otázkam a obraňuje ho Písmom svätým.

  Veriaci v našom zbore sa stretávajú na Službách Božích najmä v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici. 

  Nový sa volá, lebo je najnovším spomedzi ev. kostolov v centre mesta. Modlitbou a Božím slovom daný do používania – posvätený bol 19. novembra 1933.

  Kostol mal pôvodne stáť na rohu ulíc Vajnorská a Škultétyho. Položený bol už aj základný kameň, no vtedajšie vedenie mesta plánovalo námestie s parkom od kostola Blumentál až po Legionársku ul. Zorganizovalo výmenu pozemkov a Nový ev. kostol bol postavený na Legionárskej ulici. Je na medzinárodnom zozname architektonických pamiatok 20. storočia.

  Nový kostol navrhol Milan Michal Harminc, https://beliana.sav.sk/heslo/harminc-milan-michal  pričom z vyše 80 kostolov ním naprojektovaných, sa náš kostol pokladá za architektonicky najvýznamnejší.

  Je  funkcionalistickým dielom. Má jednoduché línie. Vnútorný priestor kostola je striedmy. Súznie s biblickým učením, že chrámom Božím má byť každý veriaci.

  Hlavnými časťami kostola sú kazateľnica, oltár a krstiteľnica.

  Popri Službách Božích sa v kostole organizujú aj ďalšie podujatia ako Dopoludnia v kostole, koncerty, či prezentácie kníh.  V blízkom zborovom dome na Legionárskej 4 a 6 sa stretávajú menšie skupiny: deti, dorast, mládež, hudobné kapely.

  Zbor túži vytvoriť živé a slúžiace spoločenstvo kresťanov, v ktorom vládnu úprimné vzťahy a ľuďom záleží na tom, aby žili hodnoverný kresťanský život.

  Viac o stavbe Nového kostola v tomto dokumente: K posväteniu Nového evanjelického kostola od brata Martina Mitiho Kováča.