„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

O nás

Cirkevný zbor Legionárska

Vízia cirkevného zboru

Naším cieľom je, aby zbor bol otvorené a príťažlivé miesto, kam ľudia budú radi chodiť a bude sa tu zvestovať evanjelium Pána Ježiša Krista slovom i skutkom a to formou, ktorá ich dokáže osloviť.

Stratégia

Chceme byť misijný zbor, v ktorom bude priestor pre zapojenie a oslovenie všetkých generácií.

Vonkajšia misia

Sme otvorení okoliu, vnímame, že máme svoje miesto ako zbor v širšom centre hlavného mesta, do ktorého naviac prichádzajú ľudia pracovať a študovať. V nedeľu preto ponúkame Služby Božie, ktoré pripravuje zbor ako spoločenstvo, rodina Božích detí a máme snahu, aby tu domov našli aj príchodzí.  Žijeme v meniacom sa čase, ktorému majú zodpovedať formy zvestovania posolstva o Tom, ktorý sa nemení a je „ten istý včera, dnes i naveky.“ (List Židom 13,8).

Chceme sa modliť a pomáhať tým, ktorí Kristovo evanjelium hlásajú i tým, ktorí zaň trpia. Zároveň túžime, aby aj od nás vyšli misionári, ktorých prijmeme za svojich a budeme ich finančne podporovať.

Vnútorná misia

Smerom dovnútra chceme využiť potenciál členov zboru a zároveň ponúkať systém výchovy  a vzdelávania, starostlivosti o všetkých, ktorí sú zapojení do práce. Chceme sa zaujímať o každého tak, aby medzi nami neboli anonymní ľudia, ktorých si nikto nevšíma. Pastorálna starostlivosť, štúdium Biblie, spoločné modlitby majú byť pre nás samozrejmosťou. Cez týždeň sa stretávame v menších spoločenstvách, určených rôznym vekovým skupinám. Tieto sú prepojené, odovzdávajú si skúsenosti a spolu tvoria jednotný cirkevný zbor.

Kostol vnímame ako centrum bohoslužobného života. Okrem toho chceme postupne získať a upraviť pozemky okolo kostola, aby mohol vzniknúť jeden ucelený areál, v ktorom bude dostatok vonkajších i vnútorných priestorov pre malých i veľkých vrátane čajovne / kaviarne, čitárne a klubových priestorov, v ktorých sa budú usporadúvať diskusie, prednášky, koncerty, premietanie filmov.

Hospodárenie

Pracujeme na tom, aby sme sa stali nielen ekonomicky sebestačnými, ale aby sme vedeli pomáhať tam, kde to bude potrebné. Naše hospodárenie bude čestné a transparentné. Budeme viesť a učiť dávať, dávať cielene a záväzne.

Sociálna práca, diakonia

Sociálna práca má byť neoddeliteľnou súčasťou našich aktivít, najmä vo forme pomoci starším, ale súčasne vlastne všetkým, ktorí to budú potrebovať.

Ako jednotlivci a ako celý zbor chceme žiť konzistentne podľa Božieho Slova bez ohľadu na to, či to bude na nedeľnom zhromaždení alebo v obyčajný pracovný deň. Túžime, aby „ľudia videli naše dobré skutky a velebili nášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Evanjelium Matúša 5,16)