„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Vytlačiť

Vyháňa vlkov od nás aj z nás

Kázeň z evanjelických večerných Služieb Božích v Bratislave (NK)

Ján 10, 11 – 16: 11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. 12 Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; 13 nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. 14 Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, 15 ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier.

Milí bratia, milé sestry!

Dobrý pastier – nie prívlastok ale titul

V Žalmoch (80, 1; 23, 1) nachádzame titul Pána Boha ako Pastiera Izraela. Rovnako v knihe Žalmov (100, 3) je Boží ľud označený ako ľud Hospodinovej pastvy.

Viacerí vládcovia  v staroveku i stredoveku sa nechávali oslovovať Dobrý pastier. Dnes sa od takého titulovania vrchnosti v spoločnosti upustilo. Nezriedka by bolo iróniou. Veď koľko našich vládcov to myslí s nami dobre? Koľkým z nich ležia na srdci ovce – teda my, bežní ľudia? Kto z nich vyháňa vlkov od nás aj z nás? A naopak, kto je skôr vlkom, ktorý rozoštváva a hryzie, ako starostlivým a odvážnym pastierom?

Práve takým, starostlivým a odvážnym, mal a má byť pastier – teda ten, kto vedie ľudí.

Starostlivým a odvážnym musel byť aj pastier zvierat.

Pastier – drsná a nebezpečná robota

Byť pastierom v biblických časoch nebola pokojná, romantická práca, ale drsná a neraz aj veľmi nebezpečná robota. Pastier so svojimi stádami prekonával veľké vzdialenosti. Izrael nebol jednou veľkou zelenou pastvinou, ale skôr kamenistou, polopúštnou krajinou. Úlohou pastiera bolo priviesť svoje ovce tam, kde bola pastva a predovšetkým voda. Musel svoje stádo chrániť pred divou zverou, stratené zvieratá v nehostinnej krajine pohľadať a zranené ošetriť. Pastier bol nielen strážcom, ale aj sprievodcom, opatrovateľom, lekárom a ochrancom. V prenesenom zmysle slova by takým by mal byť dobrý politik, manažér aj farár. Slovo „pastor“, podnes používané v cirkvi, ostatne neznamená nič iné ako „pastier“.

Pekný pastier – pastier, aký má byť

V Biblii nájdeme príklady dobrých aj zlých pastierov. Niektorí z nich (Mojžiš, Saul, Dávid) najprv vskutku pásli zvieratá a neskôr sa stali pastiermi ľudí. Každý z nich mal aj nemalé chyby a nevyhol sa zlyhaniam. V SZ sa opakovane objavuje proroctvo, že Boh pošle pre svoj ľud Izrael zvláštneho pastiera (Ezechiel 34, 23; 37, 24). Tento Boží sľub sa naplnil v Ježišovi. Pozoruhodné je že keď Pán Ježiš o sebe hovorí ako o dobrom pastierovi, pôvodný text NZ-vy nepoužíva výraz dobrý či pravý, ale grécke καλός doslova pekný. Nejde tu o to, že by bol Ježiš mimoriadny fešák. Výraz pekný pastier treba chápať v zmysle: ideálny, vzorový – modelový pastier. Áno, Pán Ježiš je Ten, ktorého predpovedali proroci a cez ktorého sa sám Boh stará o svoje stádo. Veď Ježiš je Boží Syn – je pastier, aký má byť. Nie je nájomníkom – najatým pastierom, pre ktorého sú ovce len prostriedkom, ako si zarobiť peniaze a ktorý k nim nemá iný, ako zištný vzťah. Nájomník ovce nechráni, nezáleží mu na nich. Ježiš je najlepším pastierom, akého my, ovce v Jeho stáde, môžeme mať. Je ideálny, vzorovýmodelový pastier.

Akého pastiera máme v Ježišovi si uvedomíme, keď poznáme hrôzu vlka

Vlk ma 42 zubov. Jeho tesáky sú dlhé až 6,5 centimetra. Sila jeho hryzu je 27 barov. Pre porovnanie sila hryzu psa – nemeckého ovčiaka je len polovičná. Vlk je vytrvalý v chôdzi i v behu. Má výborný sluch. Na otvorenom priestranstve počuje do 8 km. Skvelý je aj jeho čuch. Vie zavetriť pach až do 3 km. Vlk loví vždy v noci. Korisťou sa mu stávajú tie slabšie, choré či osamelé jedince. Vlk stádo rozháňa. Loví spravidla v svorke. Svorka vlkov dokáže zdolať korisť, ktorej hmotnosť zodpovedá súčtu hmotnosti členov vlčej svorky. Ovce sa vlka zľaknú. Pre prežitie oviec je kľúčové, či sa nezľakne pastier, keď sa ocitne tvárou v tvár silnému, nebezpečnému vlkovi. Keby bol pastier pastierom iba preto, aby zarobil peniaze, takýto nájomník ujde a nechá stádo napospas šelme.

Ježiš je pastier, aký má byť. Ovce sú jeho majetkom, sú Mu blízke, všetky ich pozná po mene. V Getsemane vyprosil silu a pozbieral odvahu postaviť sa vlkovi, ktorým je diabol. Dobrý pastier Ježiš si nezachraňuje si vlastnú kožu, ale nastavuje ju. Bojuje o záchranu oviec, nasadzuje za ne svoj život. Tento boj stál Ježiša život. Vlk pastiera zabil, no ovce neutrpeli ujmu. „Dobrý pastier život kladie za ovce“, povedal Ježiš. Môže pastier urobiť pre svoje stádo viac? Nie! Ježiš je krásny – najlepší – ideálny, vzorový pastier, ktorý za nás položil svoj život na kríži. Vyháňa vlkov od nás aj z nás.

Čo sa stane s ovcami po smrti Pastiera Ježiša?

Boh vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec

Prišla Veľká noc. List Židom (13, 20) svedčí, že Boh pokoja vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša. Dobrý pastier vstal z mŕtvych! Žije aj dnes a stále je najlepším pastierom na svete. Aj dnes volá svoje ovce po mene, aj dnes sa o ne zaujíma a s láskou stará.

Dobrému pastierovi ležia ovce na srdci

Dobrý pastier pozná svoje ovce a ony poznajú Jeho.

To, že ich pastier pozná znamená, že ovce Mu ležia na srdci. Aj keď sa ovce správajú neraz nerozumne až hlúpo, pastier ich má rád. Obetuje sa za ne.

Všetci pastieri napokon majú ovce len kvôli úžitku. Hodnota oviec je daná mierou ich užitočnosti.

Iba dobrý pastier Ježiš meria cenu oviec svojou láskou.

Vskutku, evanjelium neprináša kapitolu z teórie živočíšnej výroby. Máme v ňom do činenia s Božou múdrosťou. Tá sa od ľudskej podstatne líši. Slovo o Ježišovom kríži je z ľudského hľadiska bláznovstvom (1. Korintským 1, 18). Preto sa stretávame s ľuďmi, ktorými Ježišova obeť lásky na kríži nijako nepohne či sa nad ňou pohoršujú. Veria svojmu vlastnému rozumu, nie Božiemu slovu. Božie slovo však hovorí jednoducho a jasne: „Dobrý pastier život kladie za ovce.“ V Ježišovi sa to stalo skutočnosťou.

Ovca žije, kým pozná pastierov hlas

Martin Luther povedal, že „ovca žije, kým pozná pastierov hlas (či zvuk Jeho palice), ak ho nepočuje, znamená to, že je medzi vlkmi.“ A to je jej koniec.

Počúvam(e) hlas dobrého pastiera? Chodievať na Služby Božie, čítať Bibliu, sýtiť sa Božím slovom a konať podľa neho – to nie je čosi navyše. Je to otázka duchovného života a duchovnej smrti. V Žalme 23, 1 – 3 čítame: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.  Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.“  Žijem – to najzákladnejšie pre život mám – kvôli dobrému pastierovi, ktorý mi ukazuje, čo je správne. Viera v Ježiša teda neznamená pre nás ochudobnenie, ale znovu nájdenie samých seba. Pán nám nie je cudzincom, sme Mu blízki až po obeť Jeho života.

V stáde dobrého pastiera sú aj tí, ktorí mi nevoňajú

Ježiš však hovorí aj: „Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier.“ Nie sme na svete jediní, na ktorých Ježišovi záleží. Jemu sú vzácni aj ľudia z iných cirkví, z iných národov. On prišiel dokonca i pre neznabohov, stojí aj o ľudí, ktorí sú toho času v žalostnom stave: duchovne podvyživení, zašpinení, zranení, opustení – ktorí sú stádom bez pastiera. Ak to tak zostane, tieto ovce zahynú.

Nám možno nám takíto ľudia nevoňajú. Ak však patríme do Ježišovho stáda, ak je Kristus naším pastierom, máme vedieť, že On chce mať vo svojom stáde aj tých, ktorí nám nevoňajú. On, dobrý pastier, sa aj nad týmito ovcami zľutováva. Volá ich, priťahuje ich k sebe a pozná ich po mene. Pozýva ich, aby sa pásli s Jeho stádom. Stará sa o ne s rovnakou láskou ako o svoje vlastné. Hľadá aj tie, ktoré sa odtúlali i tie, ktoré Jeho hlas ešte nepočuli. Nesmieme na to zabúdať. Naopak, v tejto hľadajúcej láske sa máme Pánovi Ježišovi podobať. Inak by nám patrila výčitka adresovaná zlým pastierom (por. Ezechiel 34, 1nn), ktorí len parazitujú na stáde a o zatúlané, zašpinené a choré ovce nedbajú.

Pritom cieľom nie priviesť všetky ovce do jednej ohrady, ale vznik jedného stáda – zjednotenie sa s dobrým pastierom na základe počúvania Jeho hlasu.

Našou úlohou je povzbudzovať zronených, dodávať odvahu bojazlivým, obväzovať rany zraneným. Pomáhať ďalším počuť hlas dobrého pastiera, bojovať s vlkmi v nich či okolo nich. Tak, ako to robí dobrý Pastier Ježiš pri nás a s nami. Amen.

S použitím: Študijná Biblia (vyd. Porta libri, Bratislava v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou, Banská Bystrica, 2015); Oindřej Macek J 10, 1 – 16 v: Provázky víry (vyd. Kalich, Praha 2015); Jan Roskovec: Evangelium podle Jana – Český ekumenický komentář k Novému zákonu, svazek 4 (vyd. Centrum biblických studií AVČR a UK v Praze ve spolupráci s
eskou biblickou společností, Praha 2020); Werner de Boor: Evangelium podle Jana 1. díl (vyd. Křesťanské sbory v ČSSR 1984):

Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár

Viac na preskúmanie